Door de vruchtbare bodem van dit buitendijks gelegen griendje is dit gebied bijzonder soortenrijk. Bij een inventarisatie van 1977 bleken er niet minder van 75 opvallende plantensoorten op deze 2 ha voor te komen. Met “opvallend” wordt bedoeld de planten die opvallen vanwege hun grootte, bloeiwijze of zeldzaamheid.
Enkele planten uit dit gebied, die of typisch tot de griendplanten behoren, of opvallend zijn, worden hier behandeld.

Zomerklokje – Leucojum Aestivum
Het is geen toeval om juist met deze plant te beginnen. De Donckse Griend is een van de weinige plaatsen in Nederland waar het zomerklokje zo massaal voorkomt. Op een oppervlakte van nog geen 2 ha werden 180 exemplaren gevonden.
Het zomerklokje behoort tot de mooiste planten van de Nederlandse flora; de smalle donkergroene bladeren worden een meter lang en een wat langere, eveneens groene stengel, draagt een tros of meerdere trossen bloemen. Het klokje is wit, met op het einde van de kroonbladeren een groene stip. Het is een plant die zich moeilijk ergens vestigt, zo is het nooit in de in 1421 ontstane Biesbosch voorgekomen.
De dijkverzwaringswerkzaamheden, die van eind 1977 tot medio 1978 plaatsvonden, hebben aan behoorlijk wat zomerklokjes schade toegebracht. Zo’n 10 – 15 % zal door deze werkzaamheden verdwenen zijn.

 

Vogelmelk – Ornithogalum umbellatum
In deze griend komen behoorlijk wat planten voor die niet typisch tot de griendplanten kunnen worden gerekend. Reden hiervoor is de terp van de hoogspanningsmast, een terp die ruim 2 meter hoog is en in contrast met de griendbodem uit zand bestaat.
Een van de planten die daar staat is het beschermde vogelmelk. Evenals het zomerklokje een bijzonder mooie plant. die echter buiten de bloeiperiode met de op gras gelijkende bladeren in het geheel niet opvalt.
Heden ten dage staan op de hoogspanningmastterp ongeveer 40 exemplaren. Door de al vermelde dijkverhogingswerkzaamheden zijn zeker 100 exemplaren van deze plant, die in het dijktalud groeiden, verdwenen.