De oudste kaart waar de Donckse Griend op voorkomt dateert van 17 mei 1564.
Deze kaart laat de gehele gemeente Ridderkerk zien, Ridderkerk staat links. De Broertgenswech, de voorloper van de huidige Donckselaan ontbreekt niet; deze weg is een van de oudste wegen in de gemeente Ridderkerk.

Ook de Kievitswech is hier al aangegeven. Het buitendijks gedeelte, waar de Donckse Griend zich bevindt, is hier vrij groot. Naar schatting moet de Donckse Griend wel een 20 – 30 ha groot zijn geweest. Op de afbeelding de kaart 2 keer, eerst als overzicht, dan het deel van de Donckse Griend. Het overzicht is ondersteboven afgebeeld, met voor ons noord de normale richting – noord boven. De uitvergroting is afgebeeld zoals toen is getekend, noord is dus aan de onderkant.
Geheel in kleur en op perkament is de volgende, bijzonder kostbare, kaart waar de Donckse Griend op voorkomt. De kaart is gemaakt in plm. 1568. Deze kaart bevindt zich in het Gemeentearchief van Rotterdam en is daar in verband met de broosheid slechts éénmaal uitgerold om te fotograferen. De kaart is eigendom van de familie Bichon van IJsselmonde. De bovenkant van de foto is de zuidoever van de, in die tijd nog Merwede geheten, Nieuwe Maas.
Het grote buitendijkse gebied op de zuidoever, dat ongeveer liep van de Bolnesser Sluis tot de tegenwoordige Reijerweg, was toen naar het zich laat aanzien, geheel zoetwatergetijdengebied. Of het zelfs geheel en al griend was is met deze kaart niet vast te stellen. Een griend was immers een buitendijks gebied, variabel in oppervlak en van beperkt economisch nut. Er zijn in archieven weinig transacties uit deze tijd terug te vinden. Ook hier is weer de Broertgenswech aangegeven. Ter hoogte van de Broertgenswech had de griend de grootste breedte, en dit is het deel dat resteert. Van de vele zandplaten die er in de brede, traag stromende Nieuwe Maas aanwezig waren resteren er uiteraard geen; deze werden aan het eind van de voorgaande en in het begin van deze eeuw weggebaggerd.
De Donckse Haven, een belangrijk en markant punt, ontbreekt, waarmee met een behoorlijke zekerheid gesteld kan worden dat deze haven jonger moet zijn.